REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIETATU.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep dietatu.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep dietatu.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu dietatu.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego zawartość stanowi subiektywny zbiór informacji zebranych z różnych źródeł. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy medycznej, doradztwa medycznego, doradztwa dietetycznego, doradztwa żywieniowego lub jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte w serwisie wszelkie informacje nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji medycznych i żywieniowych.
5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub dietetyka w gabinecie.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
6.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
6.2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
6.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
6.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej dietatu.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej dietatu.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej dietatu.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. FORMULARZ DOBIERAJĄCY EBOOKA – formularz dostępny na stronie internetowej dietatu.pl umożliwiający Klientowi dobranie odpowiedniego ebooka z dietą na postawie wpisanych przez niego do formularza danych.
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
9. PRODUKT – dostępna w Sklepie usługa lub Treść Cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
11. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem dietatu.pl
12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Łukasz Kruszewski-Zelman wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KRUSZE.PL ŁUKASZ KRUSZEWSKI-ZELMAN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żeglugi Wiślanej 8A/4, 03-043 Warszawa, NIP: 5321845459, REGON: 145891682, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dietatu.pl.
13. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii przez Usługobiorców.
14. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
15. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez pobranie na urządzenie Klienta lub za pośrednictwem Konta Klienta.
16. SUBSKRYPCJA – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientowi, pozwalająca mu na stały dostęp do płatnych treści Serwisu tj. ebooków.
17. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Klienta, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia jeden Okres Rozliczeniowy, który trwa 30 dni kalendarzowych.
18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub ofertę kupna Subskrypcji od Sprzedawcy.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep dietatu.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Sklep umożliwia zakup ebooka jednorazowo tzn. poprzez złożenie Zamówienia i dokonanie jednorazowej płatności przez Klienta lub w modelu subskrypcyjnym, gdzie opłaty za dostęp do ebooka lub ebooków pobierane są od Klienta co miesiąc.
3. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
7. Zamówienia można składać:
6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep dietatu.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietatu.pl.
8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. Wyjątkiem są Zamówienia realizowane w modelu subskrypcyjnym, które dostępne są tylko Klientów posiadających zarejestrowane Konto na stronie Sklepu.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
11. W celu wybrania dla siebie ebooka Klient może skorzystać z Formularza Dobierającego Ebooka. Formularz na postawie danych podanych przez Klienta, wylicza jego parametr BMI oraz zapotrzebowanie kaloryczne, na tej podstawie dobiera najodpowiedniejszy dla Klienta ebook i automatycznie przekierowuje go do Formularza Zamówienia.
12. Dobranie odpowiedniego dla Klienta ebooka przez Sprzedawcę dokonywane jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Kliencie. Usługodawca nie dysponuje wynikami badań Klienta lub wywiadem medycznym, a w szczególności nie posiada danych dotyczących: alergii Klienta, nieprzyswajania przez Klienta określonych produktów, schorzeń lub urazów Klienta oraz zaleceń lekarskich. Usługodawca nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów i nie ma możliwości kontroli stanu zdrowia Klientów. Klient powinien samodzielnie dbać o swój stan zdrowia oraz poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
13. Diety dostępne w ebookach Sprzedawcy nie są przeznaczone dla dzieci, osób starszych, osób z rozbudowaną muskulaturą, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę, inne schorzenia lub posiadających urazy.
14. Stosowanie zawartej w ebooku diety przez Klienta jest dobrowolne. Przed rozpoczęciem jej stosowania należy skonsultować się z lekarzem, który oceni dopuszczalność i ryzyko stosowania diety przez konkretnego Klienta.
15. Efekty stosowania diety przez poszczególnych Klientów mogą być różne. Wielość czynników wpływających na proces żywienia powoduje, że Sprzedawca nie gwarantuje, że stosowanie diety zawartej w zakupionym ebooku przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania diety i skonsultować się z lekarzem.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 7 oraz 9 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal, Przelewy24.pl),
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 61 1140 2004 0000 3002 7409 3717 (mBank S.A.) KRUSZE.PL ŁUKASZ KRUSZEWSKI-ZELMAN, ul. Żeglugi Wiślanej 8A/4, 03-043 Warszawa, NIP: 5321845459. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Produkt zostanie udostępniony Klientowi dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
UDOSTĘPNIANIE EBOOKÓW
1. Treści Cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności oraz dodatkowo są dostępne na Koncie Klienta.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietatu.pl,
1.3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
1.5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.
1.6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ ANULOWANIE SUBSKRYPCJI
1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
4.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
4.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4.3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
4.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
4.5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. (zatem Klient, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji, nie może od niej odstąpić, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawierana o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).
5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
6. Anulowanie Subskrypcji:
6.1. Klient ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem swojego Konta,
6.2. anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie i utratę przez Klienta dostępu do płatnych treści Sklepu.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. System Opinii,
1.4. Newsletter,
1.5. Formularz Dobierający Ebooka,
1.6. Formularz Kontaktowy,
1.7. Subskrypcja.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt od 1.1 do 1.6 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 11 pkt 1.7 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (PayPal, Przelewy24.pl).
4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
4.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
4.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
4.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
4.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
4.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Dobierającego Ebooka zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia formularza albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
4.6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
4.7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
5.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
5.2. dostęp do poczty elektronicznej,
5.3. przeglądarka internetowa,
5.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietatu.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietatu.pl,
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem dietatu.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3) są własnością Łukasza Kruszewskiego-Zelmana wykonującego działalność gospodarczą pod firmą KRUSZE.PL ŁUKASZ KRUSZEWSKI-ZELMAN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żeglugi Wiślanej 8A/4, 03-043 Warszawa, NIP: 5321845459, REGON: 145891682. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony dietatu.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony dietatu.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem dietatu.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem dietatu.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.